‘Blitz Spirit’ by Karim Sadli for British Vogue January 2018